شاتا از عملکرد وزارت صنعت،معدن و تجارت در سال ۱۳۹۷ گزارش می دهد؛
تاریخ: 23:03 :: 1398/02/23
افزایش ۴۰ درصدی صدور گواهی کشف معدنی و ۶۳.۱ صدور پروانه های فنی و مهندسی

به گزارش شاتا، بر اساس آمار ارایه شده از سوی وزارت صنعت، معدن و تجارت در سال ۱۳۹۶ تعداد گواهی های کشف صادره در حوزه معدن ۵۱۲ مورد بوده که این رقم در سال ۱۳۹۷ به ۶۹۶ فقره گواهی کشف معدنی رسیده است. سرمایه گواهی های کشف معدنی صادره نیز در این سال ۳۳ درصد […]

به گزارش شاتا، بر اساس آمار ارایه شده از سوی وزارت صنعت، معدن و تجارت در سال ۱۳۹۶ تعداد گواهی های کشف صادره در حوزه معدن ۵۱۲ مورد بوده که این رقم در سال ۱۳۹۷ به ۶۹۶ فقره گواهی کشف معدنی رسیده است.

سرمایه گواهی های کشف معدنی صادره نیز در این سال ۳۳ درصد افزایش داشته است و از حدود ۶۸۲ میلیارد ریال در سال ۱۳۹۶ به حدود ۹۰۷میلیارد ریال در سال ۱۳۹۷ ارتقا یافته است.

همچنین در زمینه صدور پروانه اکتشاف معدنی در سال ۱۳۹۷ با ۳.۵ درصد افزایش نسبت به سال قبل آن مواجه بودیم.

در سال ۱۳۹۶، ۹۹۸ فقره پروانه اکتشاف معدنی صادر شد و تعداد پروانه های اکتشاف صادره در سال ۱۳۹۷ به یک هزار و ۳۳ فقره رسید‌.

در حوزه پروانه های بهره برداری صنعتی شامل پروانه های بهره برداری ایجادی و توسعه ای نیز ۶.۵ درصد افزایش داشتیم. پروانه های بهره برداری صنعتی صادره از ۵ هزار و ۸۲۰ مورد در سال ۱۳۹۶ به ۶ هزار و ۲۰۱ مورد در سال ۱۳۹۷ ارتقا یافت. اشتغال پروانه های بهره برداری صنعتی صادرشده نیز افزایشی ۱.۹ درصدی داشت و از ۱۰۴ هزار و ۴۵۵ نفر در سال ۱۳۹۶ به ۱۰۶ هزار و ۳۹۵ نفر در سال ۱۳۹۷ رسید.

این در حالی است که سرمایه پروانه های بهره برداری صنعتی با افزایش چشمگیر ۹۹.۸ درصدی روبه رو بوده است و از حدود ۲۹۶ هزار و ۶۲۲ میلیارد ریال در سال ۱۳۹۶ به ۵۹۲ هزار و ۶۸۹ میلیارد ریال در سال ۱۳۹۷ رسید که این افزایش چشمگیر ناشی از بهره برداری واحد نفت ستاره خلیج فارس بوده است.

در حوزه صدور جواز تاسیس صنعتی با ۱۶.۴ درصد افزایش روبه رو بودیم و ۲۰ هزار و ۸۹۹ فقره جواز تاسیس صنعتی صادره در سال ۱۳۹۶ به ۲۴ هزار و ۳۱۹ فقره در سال ۱۳۹۷ رسید. اشتغال این جوازهای تاسیس نیز افزایش ۱۴.۹ درصدی داشت و از ۴۷۸ هزار و ۱۰۰ نفر در سال ۱۳۹۶ به ۵۴۹ هزار و ۱۸۷ نفر در سال ۱۳۹۷ افزایش یافت.

در حوزه صدور پروانه بهره برداری نرم افزار نیز در سال ۱۳۹۷ با افزایش ۸ درصدی روبه رو بودیم و تعداد پروانه های صادره از ۲۵ مورد در سال ۱۳۹۶ به ۲۷ مورد در سال ۱۳۹۷ رسید. اشتغال این پروانه ها نیز از یک هزار و ۳۷۰ نفر در سال ۱۳۹۶ به یک هزار و ۶۳۱ نفر در سال ۱۳۹۷ رسید و افزایشی ۱۹.۱ درصدی را تجربه کرد. از سوی دیگر پروانه های صنفی صادره از ۳۹۹ هزار و ۴۵۴ فقره در سال ۱۳۹۶ به ۴۴۹ هزار و ۱۵۱ فقره در سال ۱۳۹۷ رسید و ۱۲.۴ درصد افزایش داشته است.

در حوزه تجارت الکترونیک نیز در دو بخش گواهی امضای الکترونیکی با ۴۲.۹ درصد افزایش و در حوزه نماد اعتماد الکترونیکی با ۳۹.۵ درصد افزایش مواجه بودیم.

در سال ۱۳۹۶ تعداد گواهی های امضای الکترونیکی صادره ۷۶ هزار و ۶۱۴ مورد بود که این رقم در سال ۱۳۹۷ به ۱۰۹ هزار و ۴۸۴ مورد رسید.

همچنین نمادهای اعتماد الکترونیکی صادره از ۱۱ هزار و ۶۶۷ فقره در سال ۱۳۹۶ به ۱۶ هزار و ۲۷۴ فقره در سال ۱۳۹۷ افزایش یافت.