بر اساس ترسیم نقشه راه زیست‌فناوری؛
فناوری‌های نو به کشاورزی ایران نفوذ می‌کند

توسعه زیست فناوری معاونت علمی و فناوری ریاشت جمهوری، پروژه تدوین نقشه راه زیست فناوری کشاورزی ایران را با هدف دستیابی به اهداف مطرح شده در برنامه های توسعه ای کشور و رسیدن به ۳ درصد بازار جهانی به بخش خصوصی واگذار کرد. به گزارش مرکز ارتباطات و اطلاع رسانی معاونت علمی و فناوری ریاست […]

توسعه زیست فناوری معاونت علمی و فناوری ریاشت جمهوری، پروژه تدوین نقشه راه زیست فناوری کشاورزی ایران را با هدف دستیابی به اهداف مطرح شده در برنامه های توسعه ای کشور و رسیدن به ۳ درصد بازار جهانی به بخش خصوصی واگذار کرد.

به گزارش مرکز ارتباطات و اطلاع رسانی معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری، تهیه نقشه راه زیست فناوری در سه مرحله مطالعه و شناخت وضع موجود زیست فناوری کشاورزی در ایران و جهان، تهیه نقشه راه فنـاورانه محصـولات و در زیست فناوری کشـاورزی و تهیه برنامه ملی توسعه فناوریها و محصولات زیستی در حوزه کشاورزی انجام می شود.

بر اساس دیدگاه های کارشناسان کارگروه های کشاورزی ستاد توسعه زیست فناوری معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری، اولویت تولید محصولات زیست فناوری در این طرح در حوزه های تراریخته، کشت بافت، زیست مهارگرها، کود زیستی، واکسن ها، افزودنیهای خوراک دام و طیور وکیت تشخیص تعیین شد.

برهمین اساس اولویت تولید محصولات تراریخت شامل پنبه،کلزا، ذرت، چغندرقند، برنج، سویا، یونجه، نیشکر، حبوبات، سیب زمینی، پیاز، سورگوم، پایه داران، پایه هسته داران، پایه مرکبات، گردو، پسته، سیب زمینی، پایه های دانه دار، خرما، پایه های هسته دار و گیاهان زینتی می شود.