گروه: فرانیوز
تاریخ: 11:18 :: 1396/05/24

مجوز پایگاه خبری از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی مدیر مسئول و صاحب امتیاز: عبدالرسول مبتهج شناسه و شماره مجوز: 78900 نوع رسانه: پایگاه خبری اجتماعی، اقتصادی نام مجوز: فرانیوز آنلاین

مجوز پایگاه خبری از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی
  • مدیر مسئول و صاحب امتیاز: عبدالرسول مبتهج
  • شناسه و شماره مجوز: 78900
  • نوع رسانه: پایگاه خبری اجتماعی، اقتصادی
  • نام مجوز: فرانیوز آنلاین